Naš zadatak je da prepoznamo uticaje koji nepovoljno deluju na zdravlje i sigurnost radnika, uticaje koji dovode do povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i damo smernice za njihovo eliminisanje ili umanjenje.

Usluge

 • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini – Zakonska obaveza svih poslodavaca je da donesu Akt o proceni rizika za sva radna mesta. Akt o proceni rizika je dokument koji sadrži opis procesa rada, procenu rizika od mogućeg nastanka povreda i/ili oštećenja zdravlja i mere za otklanjanje ili smanjenje rizika.
 • Izrada dodatne dokumentacije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu - Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu – kojim se definišu prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; Izrada evidencija definisanih Zakonom (obrasci 1-14) i Uputstva za njihovo vođenje; Izrada uputstava za bezbedan i zdrav rad; Izrada programa osposobljavanja zaposlenih.
 • Osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad – Osposobljavanje se vrši prema donešenom Programu osposobljavanja zaposlenih, na jeziku koji zaposleni razume. Osposobljavanje se vrši teorijiski (uz proveru znanja putem testa) i praktično.
 • Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu – Lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja sledeće poslove definisane članom 40, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu:

  1. sprovodi postupak procene rizika;
  2. vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
  3. učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
  4. organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
  5. organizuje preventivne i periodične preglede i proveru opreme za rad;
  6. predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
  7. svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca;
  8. prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
  9. priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
  10. priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
  11. zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog;
  12. sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  13. vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.

Ko je obavezan da izradi Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini?

Svako lice koje upošljava ili radno angažuje jednog ili više lica. Kazna za nedonošenje Akta o proceni rizika za sva radna mesta u pismenoj formi iznose od 800.000 do 1.000.000 dinara.


Ko može da obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu?

Poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit. Poslove bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da obavlja sam u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim uslužnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih i nije dužan da ima položen stručni ispit.


Kada se vrši osposobljavanje radnika?

Osposobljavanje radnika se vrši kod zasnivanja radnog odnosa, premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije kao i kod promene opreme za rad i procesa rada koji uzrokuju promeu mera bezbednosti i zdravlja na radu. Osposobljavanje se vrši periodično, jednom u godinu dana za radna mesta sa povećanim rizikom, dok je za preostala radna mesta periodika ponavljanja jednom u četiri godine.