Zaštita od požara podrazumeva skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, sprovođenje i kontrolu s ciljem sprečavanja izbijanja i širenja, otkrivanja i gašenja požara, spasavanja ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara.

Usluge

  • Izrada Pravila zaštite od požara – Pravila zaštite od požara su osnovni planski dokument u ovoj oblasti za subjekte u III kategoriji ugroženosti od požara koji sadrži organizaciju tehnološkog procesa na način da rizik od izbijanja požara bude sveden na minimum, a da u slučaju njegovog izbijanja bude sprečeno njegovo širenje i omogućena bezbedna evakuacija.
  • Izrada Plana zaštite od požara – Obaveza subjekata u I i II kategoriji ugroženosti od požara je da donesu Plan ZOP koji sadrži prikaz postojećeg stanja zaštite od požara, procenu ugroženosti, organizaciju zaštite od požara, predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara sa proračunom potrebnih finansijskihh sredstava i svim proračunskim i grafičkim prilozima.
  • Izrada Elaborata ZOP – Elaborat zaštite od požara je sastavni deo dokumentacije projekta za građevinsku dozvolu.
  • Izrada Glavnog projekta ZOP - Glavni projekat zaštite od požara je sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata sa svim pripadajućim instalacijama, opremom i uređajima.
  • Izrada Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara – Obaveza svih subjekata zaštite od požara je da imaju istaknuto na vidnom mestu Plan evakuacije i Uputstvo za postupanje u slučaju požara.
  • Izrada Programa obuke i obuka zaposlenih iz oblasti ZOP – Program osnovne obuke definiše način osposobljavanja zaposlenih iz oblasti ZOP.

Kategorije ugroženosti od požara?

Na osnovu Zakona o zaštitti od požara objekti, delatnosti i zemljišta se razvrstavaju u sledeće kategorije:

  • sa visokim rizikom od izbijanja požara - prva kategorija ugroženosti od požara;
  • sa povećanim rizikom od izbijanja požara - druga kategorija ugroženosti od požara;
  • sa izvesnim rizikom od izbijanja požara - treća kategorija ugroženosti od požara.


Obaveza subjekata u zavisnosti od kategorije ugroženosti od požara?

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa visokim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u prvu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u prvoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa povećanim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u drugu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u drugoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa izvesnim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u treću kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u trećoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.